BIM | การประสานงานด้วยข้อมูล

หลังจากการเข้าปฏิบัติงานในสนามการออกแบบและก่อสร้าง การเริ่มงานด้วยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ในกระบวนการทำงานตลอดโครงการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลบนพื้นฐานของข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมาซึ่งทุกอย่างต้องทำอยู่ในสภาพแวดล้อมข้อมูล Common Data Environment (CDE) ของโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้รวมถึงระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายดำเนินงานแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยไม่มีสิ่งใดหลุดออกไปหรือสอบทานไม่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ลำดับขั้นตอนนี้มีแนวทางที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้

ตรวจสอบความพร้อมของการแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ร่วมงาน

การประมวลผลข้อมูลของแต่ละทีมงานต้องตรวจสอบการเข้าถึงและการแบ่งปันข้อมูลอ้างอิงภายใน Common Data Environment (CDE) ของโครงการว่าทำงานได้หรือไม่ ถ้ามีข้อขัดข้องต้องแจ้งหัวหน้าทีมผู้ปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ใน Task information delivery plan (TIDP)

การกำเนิดของข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานแต่ละทีมจะต้องสร้างข้อมูลตามแผนที่ถูกกำหนดไว้ตาม Task information delivery plan (TIDP) โดยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • สร้างข้อมูลตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลของโครงการและตรงตาม Information production methods and procedures ของโครงการที่ได้กำหนดไว้
 • ไม่ทำเกินกว่าที่กำหนดใน Level of information need เช่นการยืดขยายหรือการแก้ไขทำซ้ำองค์ประกอบในโครงสร้างไฟล์ของผู้อื่นหรือทำรายละเอียดที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
 • ทำการ Coordinate ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานต่างสาขาด้วยการแบ่งปันภายใน Common data environment (CDE) ตรงตาม Information production methods and procedures ของโครงการที่ได้กำหนดไว้
 • ประสานงานและแบ่งปันแบบจำลองรูปทรงเลขาคณิตกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเหมาะสมภายใน Common data environment (CDE)

ในกรณีที่การประสานงานเกิดมีประเด็น คณะทำงานทุกฝ่ายต้องร่วมกันแยกแยะแล้วหาข้อสรุป ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ต้องแจ้งหัวหน้าทีมของผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการประกันคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานแต่ละทีมต้องทำการตรวจสอบไฟล์ข้อมูลของตนเองตาม Information production methods and procedures ของโครงการและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลของโครงการ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • กรณีที่การตรวจสอบสำเร็จต้องระบุว่าตรวจสอบถูกต้อง แล้วบันทึกว่าได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 • กรณีที่การตรวจสอบไม่สมบูรณ์ให้ยกเลิกไฟล์ข้อมูลนั้นและแจ้งผู้ที่รับผิดชอบให้แก้ไขตามที่ระบุ

ตามที่กล่าวมานี้เป็นระบบการทำงานภายใน Common data environment (CDE) ที่มีเงื่อนไขให้การระบุสถานะและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

การสอบทานข้อมูลและการอนุมัติเพื่อการแบ่งปัน

ผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานแต่ละฝ่ายจะต้องสอบทานข้อมูลของตนเองตาม Information production methods and procedures ของโครงการและแบ่งปันภายใน Common data environment (CDE) โดยต้องคำนึงถึง

 • Information Requirements ของผู้บริหารโครงการรวมถึง Level of information need และความต้องการข้อมูลเพื่อประสานงานกับทีมทำงานอื่นๆ
 • เมื่อการสอบทานได้สำเร็จลงผู้ร่วมงานจะต้องระบุว่าข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำเอาไปใช้งานต่อเพื่อแบ่งปัน
 • ถ้าการสอบทานไม่สำเร็จจะต้องยกเลิกข้อมูลนั้นแล้วให้ผู้รับผิดชอบนำไปแก้ไขให้สำเร็จ

การสอบทาน Information Model

ผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานที่มีหน้าที่นำส่งมอบข้อมูลและต้องตรวจสอบข้อมูลตาม Information production methods and procedures ของโครงการเพื่อสนับสนุนการประสานงานอย่างต่อเนื่องในทุกองค์ประกอบของ Information model โดยคำนึงถึงความต้องการข้อมูลของผู้บริหารโครงการในเงื่อนไขที่ระบุใน Master information delivery plan (MIDP)

สรุปเนื้อหา
การประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานในการทำโครงการตามแผนที่ได้ระบุไว้โดยแบ่งหน้าที่การผลิตข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว รายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถลงลึกถึงขั้นตอนการทำงานที่เจาะจงด้วยมีรายละเอียดอีกมากมายจึงสรุปในสาระหลักมาให้เห็น ดังนี้

 • หัวหน้าคณะทำงานที่มีหน้าที่ส่งมอบข้อมูลคือผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนการแบ่งปันไปสู่ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ
 • ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมในคณะทำงานเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำออกไปแบ่งปันกับผู้ร่วมงานอื่น
 • ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆคือผู้ที่สร้างและเป็นเจ้าของ Information model ที่ต้องรับผิดชอบและทำงานตาม Information production methods and procedures ของโครงการ ตามแผน Task information delivery plan (TIDP)
 • ผู้ร่วมงานในคณะทำงานทุกฝ่ายทำงานร่วมกันภายใน Common Data Environment (CDE)

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: