BIM | การส่งมอบ Information Model

เมื่อผ่านการประสานงานด้วยข้อมูลแล้ว การส่งมอบข้อมูลให้กับผู้บริหารโครงการมีขั้นตอนที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของข้อมูลตลอดโครงการตั้งแต่ผู้ร่วมงานที่เป็นเจ้าของและผู้ผลิตข้อมูลต้องนำส่งผ่านตามลำดับขั้นโดยผ่านการตรวจสอบ ถ้าไม่ถูกต้องก็มีการยกเลิกและส่งกลับให้แก้ไข ระเบียบวิธีและแผนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ทำการตกลงตั้งแต่เริ่มโครงการ

การนำส่ง Information model ให้กับผู้นำของคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายก่อนส่งมอบ Information model ไปยังผู้บริหารโครงการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆต้องนำส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้นำของคณะทำงานเพื่อทำการอนุมัติภายใน Common data environment (CDE)

การนำส่ง Information model ให้กับผู้นำของคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ก่อนส่งมอบ Information model ไปยังผู้บริหารโครงการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆต้องนำส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้นำของคณะทำงานเพื่อทำการอนุมัติภายใน Common data environment (CDE)

การสอบทานและการอนุมัติ Information Model

ผู้นำของคณะทำงานต้องมีหน้าที่สอบทานข้อมูล Information model ตาม Information production methods and procedures ของโครงการโดยคำนึงถึง

  • รายการการส่งมอบตาม Master information delivery plan (MIDP)
  • Exchange information requirements (EIR) ของผู้บริหารโครงการ
  • Exchange information requirements (EIR) ของผู้นำคณะทำงานแต่ละทีม
  • พิจารณาเงื่อนไขในการตอบรับ Information requirements
  • Level of information need ของแต่ละ Information requirements

ถ้าการสอบทานสำเร็จผู้นำของคณะทำงานต้องพิจารณาและแจ้งให้ทีมผู้ร่วมงานนำส่งข้อมูลไปยังผู้บริหารโครงการเพื่อทำการตอบรับภายใน Common data environment (CDE)ถ้าการสอบทานไม่สำเร็จผู้นำของคณะทำงานต้องยกเลิกข้อมูล Information model และแจ้งให้ทีมผู้ร่วมงานทำการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงนำส่งข้อมูลไปยังผู้บริหารโครงการเพื่อทำการตอบรับภายใน Common data environment (CDE)

ข้อมูลบางส่วนที่มีการยอมรับเพื่อแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดใน MIDP สามารถนำไปสู่ประเด็นของการ Coordination แนะนำให้ผู้นำของคณะทำงานสามารถมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิก Information model ทั้งหมด

การนำส่ง Information model ให้กับผู้บริหารโครงการตอบรับแต่ละทีมของผู้ปฏิบัติงานนำส่งข้อมูลให้กับผู้บริหารโครงการทำการสอบทานและตอบรับภายใน Common data environment (CDE) ของโครงการ

การสอบทานและการตอบรับ Information Model

ผู้บริหารโครงการทำการสอบทาน Information model ตาม Information production methods and procedures ของโครงการโดยคำนึงถึง

  • รายการในการส่งมอบตาม Master information delivery plan (MIDP)
  • Exchange information requirements (EIR) ของผู้บริหารโครงการ
  • การยอมรับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และรายละเอียดของ Level of information need ของแต่ละ Information requirement

ถ้าการสอบทานนี้สำเร็จผู้บริหารโครงการจะยอมรับ Information model ที่ทำการส่งมอบภายใน Common Data Environment (CDE)

ถ้าการสอบทานนี้ไม่สำเร็จผู้บริหารโครงการจะยกเลิก Information model แล้วแจ้งให้หัวหน้าทีมของผู้ปฏิบัติงานนำไปแก้ไขข้อมูลแล้วนำส่งใหม่ให้พิจารณาอีกครั้ง

ข้อมูลบางส่วนที่มีการยอมรับเพื่อแลกเปลี่ยนตามที่กำหนดใน MIDP สามารถนำไปสู่ประเด็นของการ Coordination แนะนำให้ผู้บริหารโครงการสามารถมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิก Information Model ทั้งหมด

สรุปเนื้อหา
ผู้รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลตั้งแต่ผู้กำเนิดข้อมูลของคณะทำงานและทำการตรวจสอบโดยหัวหน้าทีมคณะทำงานก่อนที่จะถูกนำส่งไปยังผู้บริหารโครงการ ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายจึงต้องปฏิบัติตามแผนงานและข้อกำหนดที่ได้ทำไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: