BIM | เตรียมข้อมูลความต้องการของโครงการ

ข้อมูลสำหรับการดำเนินโครงการที่เป็นไปตามจุดประสงค์การใช้งานขององค์กรโดยมีข้อมูลที่เจาะจงให้ผู้เสนอการทำงานโครงการสามารถนำเสนอวิธีการทำงานที่สอดคล้องตามความต้องการตลอดการดำเนินงานในโครงการนั้น

เตรียมความต้องการ

ผู้ว่าจ้างสามารถแต่งตั้งผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาในด้านต่างๆ มาช่วยจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและต้องรับรู้ความต้องการขององค์กรนั้นเพื่อนำมาสร้างเงื่อนไขในการว่าจ้างทำงานเป็นผู้ที่ต้องมีความสามารถและมีความรอบรู้เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดการทำงานตามความต้องการ ในขั้นเริ่มต้นการจัดเตรียมรายละเอียดสำหรับการคัดเลือกผู้ร่วมงานต้องคำนึงถึงรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  • Project’s Information Requirements รายละเอียดของจุดประสงค์ ขอบเขตโครงการ แผนการทำงาน การคัดเลือกจัดจ้าง ขั้นตอนระยะต่างๆในการนำข้อมูลมาตัดสินใจ และคำถามเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  • Project’s Information Delivery Milestones ขั้นตอนการส่งมอบข้อมูลโครงการตามขั้นตอนการทำงานในระยะต่างๆเป็นแผนการส่งมอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจตลอดระยะเวลาของโครงการ
  • Project’s Information Standard การกำหนดมาตรฐานการจัดการข้อมูลของโครงการที่ใช้ในองค์กร เช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับและหน้าที่ต่างๆที่ทำการประสานงานกันตลอดระยะเวลาของโครงการ
  • Project’s Information Production Methods and Procedures การกำหนดระเบียบวิธีการจัดการข้อมูลจากความต้องการขององค์กรโดยคำนึงถึงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นอยู่ การแสดงหรือการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่และการส่งมอบข้อมูลไปสู่ผู้ว่าจ้างบนความปลอดภัยของข้อมูล
  • Project’s Reference Information and Shared Resources การกำหนดข้อมูลอ้างอิงให้ผู้รับจ้างได้แบ่งปันข้อมูลระหว่ากระบวนการจัดจ้างหรือการใช้ Open Standard เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำข้อมูลที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ากันจากเครื่องมือหนึ่งไปสู่อีกเครื่องมือหนึ่ง ทั้งต้องคำนึงถึงการส่งต่อ การบันทึก สิทธิ ข้อมูลของทรัพย์สินที่เป็นอยู่ การแบ่งปัน Template, Object libraries หรือ Style ประกอบการทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด
  • Project’s Common Data Environment กำนดการทำที่บรรจุข้อมูลกลางหนึ่งเดียวของโครงการให้ผู้ร่วมงานสามารถประสานงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมนี้ที่สามารถบรรจุข้อตกลง ข้อมูลมาตรฐาน สถานะของงานที่พัฒนาไปแต่ละขั้นตอน รวมถึงบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลเนื้องานจากผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งหมดนี้ต้องกำหนดผู้ดูแล CDE ทั้งนี้ควรกำหนดขึ้นก่อนเริ่มต้นโครงการ
  • Project’s Information Protocol การกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานที่ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ การประกันความรับผิดชอบต่อ Project Information Model สิทธิในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลทรัพย์สินไปใช้งานหรือการแบ่งปัน การใช้ข้อมูลในระหว่างดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับ Licensing Term และการนำไปทำใหม่รวมถึงการยุติการทำงาน
https://bimcorner.com/explaining-information-requirements-in-iso-19650/

การดำเนินงาน

รายละเอียดของความต้องการของโครงการเป็นภาพรวมที่จะนำข้อมูลในการบริหารจัดการหลังการส่งมอบและขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลในการตัดสินใจอย่างมีระบบด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดนี้จะรวบรวมเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาเสนอการทำงานจากกลุ่มของผู้ที่ถูกคัดเลือกเพื่อเสนอการทำงานในขั้นตอน Invitation to Tender ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาโครงการจะประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทำการจัดเตรียมรายละเอียดเหล่านี้

ข้อมูลดังกล่าวเป็นสรุปย่อให้เห็นเนื้อหาในการทำงานเตรียมการเพื่อไปสู่การคัดเลือกผู้ร่วมงานสำหรับโครงการ การทำงานนี้มีความแตกต่างจากการทำงานเดิมที่คัดเลือกผู้ร่วมงานจากเงื่อนไขเพียงหัวข้อการใช้ BIM อย่างกว้างๆ ซึ่งเจ้าของโครงการไม่สามารถได้รับข้อมูลที่เหมาะสมต่อการใช้งานหลังการับมอบโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: