BIM | เริ่มด้วยความต้องการโครงการ

ขั้นตอนทำงานที่เกี่ยวกับ BIM โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 19650-1,2 :2018 เป็นเรื่องที่แตกต่างจากการทำงานแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของการทำงานทำให้เกิดภาระงานมากขึ้นทำให้ผู้เริ่มต้นใช้ BIM เกิดความกังวลที่มีผลกระทบกับเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากยังไม่เข้าใจหรือทัศนะคติที่ยังไม่มีคำตอบง่ายๆ อย่างมีเหตุผล นอกจากคำตอบที่มีต่อผู้ร่วมงานแล้วต้องตอบผู้ว่าจ้างได้ด้วยว่ามูลค่าที่ควรได้รับคืออะไร?

https://bimcorner.com/how-to-start-with-bim-in-12-steps/

การนำเอามาตรฐานนี้ซึ่งมีหลักการและความแข็งแกร่งที่เผยแพร่ไปทั่วภูมิภาค ส่วนในบ้านเราโดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับรองมาตรฐานฉบับนี้แล้ว อีกทั้งผู้ผลิต BIM Software หลายรายเริ่มนำเอามาตรฐานนี้เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของพวกเขาตัวอย่างเช่น Common Data Environment (CDE) หรือ Exchange Information Requirements (EIR) (คำอธิบายความหมายของหัวข้อเหล่านี้เคยลงในบทความก่อนๆ มานานแล้ว) ชุดของคำอธิบายจะดำเนินไปต่อเนื่องจนถึงกระบวนการสุดท้ายของโครงการด้วยการส่งมอบอาคาร ถึงแม้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นเพียงการเริ่มต้นยังไม่ได้ถูกนำมาใช้แทนที่การทำงานในรูปแบบเดิมซึ่งเลือกใช้ได้เองตามความประสงค์ แต่การเรียนรู้การทำงานที่ถูกต้องจะทำให้เกิดพัฒนาการที่มั่นคงต่อไป

จุดเริ่มต้นโครงการมีผู้เล่นหลักคือผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถแต่งตั้งผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาในด้านต่างๆ มาช่วยจัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องรับรู้ความต้องการขององค์กรนั้นเพื่อนำมาสร้างเงื่อนไขในการว่าจ้างทำงาน โดยเฉพาะเรื่อง BIM ที่เป็นความคาดหวังว่าจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาจะต้องชี้ให้เห็นว่าความต้องการของโครงการนั้นควรเป็นอย่างไรและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แนวคิดในการดำเนินโครงการโดยใช้ BIM เกิดจากความต้องการของโครงการและแผนปฏิบัติงานนำไปสู่กระบวนการทำงาน ทั้งนี้จะแสดงกรอบแบบง่ายๆ ให้เห็นภาพของการทำงานนี้จากการเริ่มต้นโครงการ

  • ความต้องการของโครงการ : เจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลเฉพาะของการใช้ BIM
  • แผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ BIM : ผู้บริหารโครงการซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการหรือผู้ที่รับจ้างนำเสนอการทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานตามความต้องการของโครงการ
  • กระบวนการทำงานเพื่อส่งมอบโครงการ : ผู้บริหารโครงการและผู้ที่รับจ้างทำงานตามความต้องการของโครงการและตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ BIM ดำเนินการส่งมอบโครงการก่อนที่จะค้นหาความต้องการของโครงการจำเป็นต้องค้นหาความต้องการตามนโยบายจากระดับสูงจนมาถึงระดับการใช้งานเพื่อให้ได้ตามความประสงค์ขององค์กรนั้น

ความต้องการของโครงการ

เจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของโครงการมีความต้องการทรัพย์สินที่สมบูรณ์และนำไปใช้งานตามกิจการของตน สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะใช้งานอย่างไรและจะต้องดูแลอย่างไรนอกจากการเข้าไปสร้างประสบการณ์ในทรัพย์สินนั้นด้วยตัวเองโดยไม่มีคำแนะนำหรือแนวทางการใช้งาน ทรัพย์สินที่ไม่มีความสลับซับซ้อนหรือมีขนาดเล็กสามารรับรู้ได้ง่ายแต่ทรับสินที่มีองค์ประกอบพิเศษหรือต้องการดูแลเฉพาะทางต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเข้าถึงการดูแล

ความต้องการของโครงการเป็นผลจากการวางนโยบายการบริหารทรัพย์สินขององค์กร Organisational Information Requirements (OIR) แล้วจึงกำหนดเป็น Asset Information Requirements (AIR) ซึ่งเป็นความต้องการใช้งานในข้อมูลทรัพย์สินซึ่งเป็นภาพรวมทั้งหมด ความต้องการที่ตีกรอบที่เจาะจงเป็นเฉพาะโครงการได้กำหนดเป็น Project Information Requirements (PIR) ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับการกำหนดการใช้งานให้ผู้รับจ้างดำเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Exchange Information Requirements (EIR)

https://bimcorner.com/how-to-start-with-bim-in-12-steps/

สิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างคือข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้องตามนโยบายขององค์กรและสามารถนำไปบริหารจัดการได้หลังการส่งมอบโครงการ ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ตลอดอายุของโครงการนั้น ความละเอียดของข้อมูลจะมีระดับไหนในขั้นตอนใดตามความต้องการข้อมูลจะถูกกำหนดภายในกระบวนการทำงานนี้ด้วยการกำกับดูแลของผู้บริหารโครงการตามระยะต่างๆในโครงการด้วยการกำหนดการแสดงผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากผู้ว่าจ้างทุกขั้นตอนเพื่อเป็นที่แน่ใจได้ว่าในทุกขั้นตอนข้อมูลจะไม่ตกหล่นหรือขาดหายไปโดยมีระดับข้อมูลที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป

ผู้รับจ้างสามารถใช้เอกสาร Project Information Requirements (PIR) และ Exchange Information Requirements (EIR) อ้างอิงประกอบการนำเสนอการทำงานเพื่อตอบคำถามเจ้าของโครงการตามขั้นตอนการทำงานได้อย่างครบถ้วน

คำอธิบายนี้แสดงถึงการกำหนดการใช้ BIM ตามความต้องการของโครงการโดยใช้การบริหารจัดการข้อมูลซึ่งจะมีประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีความแตกต่างจากการทำงานในปัจจุบันที่ระบุความต้องการของรูปทรงเรขาคณิตกับระดับความละเอียดของข้อมูล ผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาและผู้รับจ้างต้องมีความความเข้าใจในการนำไปใช้งาน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: