Project Information Requirement (PIR)

ความต้องการข้อมูลของโครงการถูกกำหนดขึ้นจากมาตรฐาน ISO 19650-1 : 2018 ที่อธิบายถึงความต้องการข้อมูลที่จะตอบคำถามตามจุดประสงค์ในยุทธศาสตร์ระดับสูงภายในทีมบริหารโครงการที่จำเป็นสำหรับการบริหารทรัพย์สินของโครงการ

Project Information Requirement (PIR)

คืออะไร?

PIR เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว เป็นข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร การสร้างอกสาร PIR ไม่ใช่เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อเอาไปใช้ในการบริหารทรัพย์สินรูปแบบต่างๆ จะครอบคลุมถึงการบริหารจัดการอาคารและระบบที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างของทรัพย์สินเท่านั้น

ทำไม?

วัตถุประสงค์ของ PIR คือให้ผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามด้วยภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลใดที่จำเป็นจริงๆ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบและก่อสร้างเพื่อนำมาพิจารณาตัดสินใจ ชุดของความต้องการข้อมูลจะถูกจัดเตรียมสำหรับทีมผู้บริหารโครงการในแต่ละช่วงของโครงการเพื่อตัดสินใจและปรับใช้ในโครงการ

เกี่ยวกับอะไร?

PIR เป็นผลจากการกำหนด Organization Information Requirements (OIR) ตามนโยบายการบริหารขององค์กร ทั้งหมดนี่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขอข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือดำเนินการซึ่งจะถูกนำไปบรรจุไว้ในเอกสาร Employer’s Information Requirements (EIR) ในการจัดเตรียมนี้ทีมผู้บริหารโครงการควรมีข้อมูล ดังนี้

  • ขอบเขตของโครงการ
  • จุดประสงค์หลักที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
  • ขั้นตอนและแผนการทำงาน
  • สิ่งที่เกี่ยวกับการจัดจ้าง
  • ประเด็นหลักในการตัดสินใจในแต่ละช่วงของการดำเนินโครงการ
  • กำหนดขั้นตอนการตัดสินใจในแต่ละช่วงของการดำเนินโครงการ
  • คำถามและคำตอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ทั้งหมดนี้จะถูกจัดทำเพื่อนำไปสร้าง EIR สำหรับให้ผู้เสนอการทำงานได้แสดงวิธีการทำงานตามจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลของโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: