EIR | รู้จักและความเกี่ยวข้อง

ความต้องการของโครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน ได้เคยทำบทความอธิบายภาพรวมการทำงานของ Exchange Information Requirements (EIR) มาครั้งหนึ่งแล้ว ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเริ่มต้นที่จะทำให้เกิด EIR ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร ซึ่งแตกต่างจากการระบุว่า “โครงการนี้ต้องการใช้ BIM โดยต้องส่งงานที่มี LOD-xxx” EIR เป็นการเอา Information Requirements ของโครงการและ Information Exchange เข้ามาประสานกันเพื่อให้ผู้นำเสนอการทำงานวางแผนการนำส่งข้อมูลตามระยะเวลาของโครงการ การนำเอา EIR มาใช้ในการเริ่มต้นโครงการจะทำให้ผู้เสนอการทำงานเข้าใจจุดประสงค์ความต้องการใช้ข้อมูลของโครงการได้ดียิ่งขึ้น

ทำความรู้จัก

แนวคิดการบริหารข้อมูลในขั้น Information delivery ถูกทำขึ้นในเอกสาร PAS 1192-2 : 2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling กล่าวถึง Employer’s Information Requirements (EIR) โดยระบุว่า “เป็นเอกสาร pre-tender สำหรับการส่งมอบข้อมูลและกระบวนการมาตรฐานให้ Supplier นำไปใช้ในกระบวนการส่งมอบโครงการ” แนวคิดนี้ทำคู่ขนานกับการจัดจ้างในกิจกรรมของโครงการ Information Exchange and Collaborative Working Requirements ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน EIR ทำให้ Supplier สามารถสร้าง Project Execution Plan ที่มีจุดของการตัดสินใจให้กับผู้ว่าจ้างตามลักษณะการจ้างประกอบเอกสารสัญญาที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น RIBA Plan of Work หรือ APM Project Stage ใน Information Requirements มีข้อมูลเพียงพอสำหรับ “Plain Language Questions” ในขั้นตอนการทำงานตามระดับความละเอียดของข้อมูล

ภาพประกอบ Hierarchy of information requirements จาก ISO 19650

หลังจากนั้น PAS ก็ปรับเข้าสู่ BS EN ISO 19650-1,2 :2018 โดย BSI ซึ่งใช้คำว่า Exchange Information Requirements (EIR) ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับความคาดหวังทางธุรกิจจากความต้องการของข้อมูลเพื่อตอบสนอง PIR และการจัดการบนมาตรฐานของข้อมูลและกระบวนการทำงานบนขั้นตอนต่างๆของโครงการให้ผู้ร่วมงานสามารถนำส่งได้ซึ่งกลุ่มผู้รับจ้างอาจจะประกอบด้วยทีมงานย่อยจะรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตอบประโยชน์ให้ Project Information Requirements (PIR) ทั้งหมดนี้มีรากฐานจาก PAS แต่เพิ่มเติมการทำงานในกรอบที่กว้างขวางมากขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดกระบวนการทำงานละผู้ร่วมงานโดยกำหนดจุดส่งมอบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในแต่ละขั้นที่มีความละเอียดมากขึ้น ถึงแม้ว่าคำย่อจะเหมือนกันแต่กิจกรรมในความหมายมีคำอธิบายที่ลึกมากขึ้น

ความเกี่ยวข้อง

อ้างอิงจากเอกสาร ISO 19650 ที่กล่าวถึง Information requirements โดยเริ่มจากนโยบายขององค์กรในการใช้ข้อมูล Organization Information requirements (OIR) เพื่อกำหนดความต้องการข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน Asset Information Requirement (AIR) และความต้องการข้อมูลของโครงการ Project Information Requirement (PIR) ทั้งสองสิ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของ Exchange information requirements (EIR) ในขณะที่ AIR จะเป็นข้อกำหนดของ Asset Information Model (AIM) ในอีกส่วนหนึ่ง EIR จะเป็นข้อกำหนดของ Project Information Model (PIM) ด้วย BIM Execution Plan (BEP) ความเกี่ยวพันจะเกิดขึ้นจากเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลด้วยคำแนะนำจาก Facility Management และที่ปรึกษาบริหารโครงการนำเอาความต้องการในจุดประสงค์ที่ตรงตามนโยบายการใช้ข้อมูลขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอการทำงานตามความประสงค์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการต้องเป็นผู้แนะนำเพื่อทำ EIR สำหรับการนำเสนอในกระบวนการจัดจ้าง กรอบงานทั้งหมดไปถึงการส่งมอบอาคารและ Asset Information Model (AIM) จะนำไปใช้ในการบริหารทรัพย์สิน

การนำเอาหัวข้อนี้มากล่าวอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องถูกนำมาใช้งานแทนการกำหนดความต้องการใช้งานโดยมีจุดหมายที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับผู้ว่าจ้างเองหรือเป็นภาระกับผู้ร่วมงาน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ภาพประกอบ Hierarchy of information requirements จาก ISO 19650

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: