แผนการใช้ BIM

การนำ BIM มาใช้ในองค์กรเป็นงานที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จโดยเร็ว สิ่งท้าทายหลักคือผลกระทบทางสังคมกับการใช้เทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายการก้าวไปสู่การใช้งานยังดำรงค์อยู่กับการหาคำตอบ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ความต้องการผู้เชี่ยวชาญ ระบบการทำงาน ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่ความเข้าใจเรื่อง BIM ถูกตีความตามรูปแบบที่ไม่ตรงกัน พื้นฐานเหล่านี้องค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนต้องประสบกับความท้าทายบนตลาดในการแข่งขัน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างการนำ BIM มาใช้งานมักจะพบปัญหาด้านต่างๆเกิดขึ้นกับทีมงานและวิธีการทำงานยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถ Adoption BIM ในองค์กรได้ ขาดประสบการณ์ สมาชิกในทีมที่ไม่เข้าร่วม ไม่ยอมเปลี่ยนทัศนะคติ อ้างว่าขาด BIM content หรือไม่ตรงกับงานออกแบบ ไม่สนใจกับ BIM Clash มีข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมแก้งานและไม่ได้ถูกนำไปใช้ในหน้างาน ปัญหาเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้

  • ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นตลอดการทำงานซึ่งมีผลกับการขับเคลื่อนการทำงาน ถึงแม้ว่าจะมีที่ปรึกษาหรือผู้บริหารจัดการก็ตามเขาเหล่านั้นต้องมีภูมิความรอบรู้และเป็นผู้เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากันตามความต้องการของโครงการ
  • ความต้องการของโครงการที่ชัดเจน ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารจัดการมีความรอบรู้ทักษะในการทำงานด้วยกระบวนการ BIM ก็สามารถนำพาโครงการสำเร็จลงได้ ปัญหาคือความต้องการของโครงการ การใช้ BIM ยังเข้าใจถูกต้องหรือไม่? ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารจัดการมีความรอบรู้ทักษะในการทำงานด้วยกระบวนการ BIM หรือไม่? ผู้ร่วมงานซึ่งทำตามข้อกำหนดตามทิศทางที่บิดเบี้ยวคงจะเป็นความยากลำบากเพราะผิดที่กระดุมเม็ดแรก
  • ไม่มีแผนการพัฒนาการใช้ BIM อย่างชัดเจนทำให้ทิศทางการทำงานลื่นไหลไปตามข้อกำหนดของงานโดยไม่มีหลักยึดถึงแม้ว่าจะมีผู้จัดการด้านนี้โดยตรงก็ตามไม่ได้หมายความว่าเขาจะนำไปสู่การทำงานอย่างราบรื่นได้

แผนการนำไปใช้งานกับแผนปฏิบัติการ

โดยทั่วไปเชื่อกันว่ามี BIM Execution Plan (BEP) ก็จะทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ ในความเป็นจริง BEP ไม่สามารถระบุทุกๆอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปทำงานทุกๆเรื่องได้เป็นเพียงเอกสารสำหรับการดำเนินงานเฉพาะโครงการเท่านั้น ปัญหาที่พบในการทำ BEP ที่พอรวบรวมได้บางประการก็คือ ไม่เป็นจริงเป้าหมายไม่ถูกต้อง ไม่กำหนดขอบเขตการนำไปใช้งาน เอกสารที่ยาวและน่าเบื่อ BEP ทำจากคนคนเดียวซึ่งไม่แน่ว่าจะเข้าใจการทำงานของทุกฝ่าย ภาษาและคำศัพท์มากเกินไป คัดลอกจาก BEP ชุดอื่นมาใช้งาน เอกสารไม่ Update สำหรับโครงการ BEP Version ไม่ update สำหรับผู้ร่วมงาน ตัวอย่างเหล่านี้เป็นผลเสียกับการนำ BIM มาใช้งาน

แผนการนำ BIM มาใชในหน่วยงาน BIM Implementation Plan มักไม่มีการกล่าวถึงมากนัก สาระสำคัญเกี่ยวกับการนำพาให้องค์กรสามารถทำงานได้ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมต่อกับการทำงานรวมหมู่ของโครงการ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญให้องค์กรสามารถพัฒนาการทำงานอย่างมีคุณภาพ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

รูปกระบวนการทำงานของ BIM เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน ทัศนะคติ การมองภาพรวมในการพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียว วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร และอื่นๆ การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต้องการสิ่งเหล่านี้

  • การปรับกระบวนทัศน์ ด้วยมุมมองจากระดับบนจากการวางนโยบายจากการประเมินในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
  • สร้างแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาทั้งข้อดีและข้อเสีย
  • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนาทีละขั้นตอนตามแผนยุทธศาสตร์
  • วิธีการดำเนินการ การทำแนวทางการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติ

ทั้งหมดนี้เป็นการทำ BIM Implementation Plan สำหรับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของเนื้องานซึ่งตรงตามเป้าหมายและเป็นจริง

บทสุดท้าย

การ Implement BIM ต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งต้องการแผนการนำไปใช้งานที่เฉพาะเจาะจง, ความรอบรู้, การวิเคราะห์ และการตีความทางเทคนิค การติดตามผล, การให้คำปรึกษา, การให้ความรู้และคำแนะนำ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์ที่สามารถทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการโครงการด้วยการ Implementation ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีการอธิบายแนวทางเพื่อปฏิบัติตามอย่างละเอียดให้ทีมงานสามารถดำเนินโครงการตามกระบวนการทำงาน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: