AIM | Model ข้อมูลทรัพย์สินอาคาร

ข้อมูลทรัพย์สินอาคารเป็นความต้องการที่สำคัญหลังจากการส่งมอบอาคาร ความเที่ยงตรงตามความต้องการและครบถ้วนเป็นคุณภาพของ Information Model กระบวนการทำงานของข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบผ่านการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายบันทึกข้อมูลลงใน Information Model อย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อนำไปบริหารสินทรัพย์ตลอดอายุอาคาร

Asset Information Model (AIM)

หมายถึง Model ที่รวบรวม Data และ Information ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งจัดเตรียมสำหรับ Data และ Information ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการบริหารทรัพย์สิน AIM สามารถให้ข้อมูลและข้อมูลที่เป็น Graphical และ Non-Graphical และ Information ตลอดจน Documents และ Metadata ยังเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดี่ยวหรือ Portfolio ของสินทรัพย์ทั้งหมด AIM สามารถสร้างขึ้นจาก Asset information systems ที่มีอยู่ หรือจาก Information ที่เกิดขึ้นใหม่หรือจาก Information ภายใน Project Information Model (PIM) ทีสร้างขึ้นจากการก่อสร้างของทรัพย์สินใหม่

ความหมายจากมาตรฐาน

มาตรฐานทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องและพัฒนาการในการบริหารข้อมูลสินทรัพย์ ดังนี้

  • PAS 1192-3 Specification for information management for the operational phase of construction projects using building information modelling อธิบายขั้นตอนการจัดการข้อมูลในขั้นตอนการบริหารทรัพย์สินที่เป็นอาคารหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่
  • ISO 19650 กล่าวไว้ว่า AIM สนับสนุนในกลยุทธ์การทำงานวันต่อวันของกระบวนวิธรการบริหารทรัพย์สินที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานที่เป็น Appointing party และสามารถจัดเตรียมข้อมูลตั้งแต่การเริ่มต้นของ Project delivery process ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนอุปกรณ์ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการซ่อมแซม บันทึกวันเวลาในการติดตั้งการซ่อมแซม รายละเอียดของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และรายละเอียดอื่นที่ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงมูลค่าในความมุ่งหมายการบริหารอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตของข้อมูลทรัพย์สิน

เนื้อหาที่อยู่ใน Asset Information Model ถูกบรรจุลงตามขั้นตอนการทำงานโดยมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มตนจนสิ้นสุด เนื้อหาอาจจะรวมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่แสดงขึ้นจากจุดเริ่มต้นของ Design intent
  • แบบจำลอง 3 มิติที่แสดงรูปทรงเลขาคณิต
  • ข้อมูลหรือการ Share information ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสิทธิ สิทธิและข้อจำกัดในข้อมูลนั้น การสำรวจ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย Operational performance information เงื่อนไขของข้อมูล และอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลสินทรัพย์บางส่วนที่มีอยู่แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์

การปฏิบัติและผู้ดูแล

Information Management Process (IMP) จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของของ AIM จุดมุ่งหมายคือการจัดการโดย data manager หรือบางครั้งเรียกว่าเป็น data administrator และ data technician ซึ่งมีความรับผิดชอบในการรับข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันใน shared area ของ Common Data Environment (CDE) และนำส่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตลงใน published area

การเปลี่ยนแปลงของ AIM อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่น งานบำรุงรักษา การซ่อมแซม การพื้นฟูสภาพใหม่หรืออัพเกรดการนำมาทดแทน รื้อถอน การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงตามความรับผิดชอบสำหรับการบำรุงรักษา หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่รับผิดชอบและอื่นๆ

AIM เป็นผลิตผลจาการก่อสร้างประกอบการส่งมอบทรัพย์สินที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบบนกระบวนการภายใน CDE ซึ่งมีขั้นตอนทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ตาม OIR ทั้งหมดเป็นกระบวนการทำงานบริหารข้อมูลทรัพย์สินอย่างมีระบบมาตรฐาน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: