Exchange Information Requirements (EIR)

BIM Level 2 ของประเทศอังกฤษที่ระบุการทำงานและการจัดการสภาพแวดล้อมของข้อมูลอย่างเป็นระเบียบใน BS 1192:2007 + A2:2016 และการบริหารจัดการข้อมูลใน PAS 1192-2:2013 กล่าวถึงขั้นตอนในการระบุเงื่อนไขในการว่าจ้างไว้ว่า Employer Information Requirements (EIR) จะถูกจัดทำขึ้นประกอบรายละเอียดในการประมูลเพื่อให้ผู้ร่วมเสนอการทำงานได้รับทราบความต้องการของโครงการ EIR จะต้องสอดคล้องกับการระบุหน้าที่ต่างๆ และระบุถึงเอกสารสัญญาที่ใช้ในโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น RIBA, Plan of Work หรือ APM Project Stages ข้อมูลข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน EIR จะต้องระบุข้อมูลที่เพียงพอในการตอบคำถาม “Plain Language Questions” ที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนที่มีระดับรายละเอียดที่เหมาะสม ความต้องการข้อมูลจะต้องระบุ ความสามารถที่วัดได้, ความเป็นไปได้, เป็นไปได้จริงและผูกพันตามเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดของโครงการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในแผนการทำงานต่างๆ รวมถึง CIC Scope of Services ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดของการจัดนำส่ง

Exchange Information Requirements (EIR) อ้างอิงจากมาตรฐาน BS EN ISO 19650 ได้ปรับจาก PAS 1192 ซึ่งเดิมใช้คำว่า Employer Information Requirements (EIR) โดยมีความหมายที่ชัดเจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นำส่งให้ผู้ว่าจ้างระบุความต้องการชุดข้อมูล BIM Model ด้วยมาตรฐานในการปฏิบัติงานโครงการบนกระบวนการทำงานด้วย BIM ผลที่ได้ไม่เพียงแต่การสร้าง BIM Model หรือข้อมูลรายงานผลการก่อสร้างเท่านั้น ยังเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจในแต่ละช่วงตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยกำหนดนโยบายของกรอบการใช้งาน ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับจ้าง, ความต้องการข้อมูลแต่ละขั้นตอนการทำงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่นำไปสู่การบริหารโครงการบนฐานข้อมูล

Information Requirements มีความแตกต่างกันหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งมอบหรือการบริหารสินทรัพย์ ครอบคลุมไปถึง Organizational Information Requirements, Asset Information Requirements และ Project Information Requirements

สินทรัพย์และข้อมูลโครงการทั้งหมดถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสินทรัพย์หรือการส่งมอบโครงการถูกระบุโดยผู้ว่าจ้างผ่าน Exchange Information Requirements (EIR) ทั้งหมดควรแสดงถึงความร่วมมือในการว่าจ้างของโครงการกับข้อกำหนดการจ้างเพื่อส่งต่อไปยังห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลของความต้องการจัดทำขึ้นโดยภายในทีมของผู้ว่าจ้างและทีมผู้ให้บริการ BIM รวมถึงการก่อสร้างและพัฒนาการของโครงการเพื่อผลลัพธ์ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการ ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังสามารถเลือกบุคลลผู้เชี่ยวชาญหรือ Project Management มาเป็นผู้แนะนำเพื่อแจกแจงความต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร

เนื้อหาของ EIR โดยทั่วไปครอบคลุมสามด้านคือ

  • Technical รายละเอียดของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์, คำจำกัดความของ Level of Detail และอื่นๆ
  • Management รายละเอียดของกระบวนการจัดการที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงกับ BIM ในโครงการ
  • Commercial รายละเอียดของการส่งมอบ BIM Model ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และคำจำกัดความในวัตถุประสงค์ของข้อมูล

สินทรัพย์และข้อมูลโครงการนี้จะจัดทำร่วมกันโดยผู้ให้บริการ เช่น วิศวกร ผู้รับเหมา และ ซัพพลายเออร์ สามารถจัดทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของอาคารและผู้บริหารอาคารงานได้ระบุความต้องการและข้อกำหนดของตนไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ จะเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบในอนาคตและการส่งมอบหรือการรับมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงตัวโครงการและวัตถุประสงค์ของการใช้ BIM ผู้บริหารโครงการหรือ Project Management สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามความต้องการที่ได้ทำไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.bim.cic.hk/Upload/publication/84/download_1/3585e951419649239592008bd5c3d2aa.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: