AIM คืออะไร, จุดเริ่มต้นของข้อมูลสำหรับ BIM6D

Asset Information Model (AIM)

BIM Model เป็นแบบจำลองทรัพย์สินเสมือนจริงถูกสร้างขึ้นให้มีข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลรูปทรงเรขาคณิต ทรัพย์สินทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นหรือที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นสิ่งที่มีมูลค่าซึ่งต้องถูกนำมาบริหารจัดการตามอายุขัยของมัน ข้อมูลทรัพย์สินจึงมีมูลค่าต่อการนำมาใช้งานด้วยการวางแผนคาดการ ความปลอดภัย การลดความเสี่ยง และอื่นๆ

Asset คืออะไร?

ในแต่ละองค์กรมีทรัพย์สินต้องบริหารจัดการตลอดอายุการใช้งานหลังจากได้รับมอบแล้วไม่ว่าอาคาร สิ่งก่อสร้าง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมีมูลค่าทางศักยภาพและมูลค่าจริงขององค์กร

ตามมาตรฐาน PAS 1192-3 (Specification for information management for the operational phase of construction projects using building information modelling) ระบุว่าทรัพย์สินสามารถแก้ไข เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ มันอาจเป็นพืช, อุปกรณ์ที่มีระบบเชื่อมต่อ, ที่ว่างภายในโครงสร้าง, ที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดหรือทั้งอาคารหรือประวัติของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ ในบริบทนี้ “มูลค่า” ที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

ในอีกด้านหนึ่งมาตรฐานของประเทศอังกฤษ NRM3 : Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works อ้างถึงทรัพย์สินว่า เป็นทั้งหมดของสิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบอาคาร ระบบองค์ประกอบย่อยและหรือสินทรัพย์เฉพาะหรือส่วนประกอบบางส่วน

Asset Classifications อาจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นสำนักงานหรือโรงเรียน ตลอดจนถึงสินทรัพย์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาโดยเฉพาะ เช่น หม้อไอน้ำ NRM 3 ใช้กับทุกระดับของอาคารหรือสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถใช้ได้กับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมและงานทดแทนที่สำคัญตลอดวงจรชีวิต

Information คืออะไร?

การมีข้อมูลที่ทันสมัยมีความสำคัญต่อการจัดการทรัพย์สิน การจัดการสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการตระหนักถึงคุณค่าจากสิ่งเหล่านั้น ที่องค์กรต้องรับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถืออยู่ อาจรวมถึงเอกสารฉบับพิมพ์ ภาพวาด และหรือระบบข้อมูลที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ด้วยมือแบบดั้งเดิม สำหรับอาคารที่เกี่ยวข้องวิธีการดั้งเดิม จะรวมบัญชีแยกประเภทและภาพวาด

ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักซึ่งมีความจุในการจัดเก็บข้อมูลมากมาย ความสะดวกในการนำทางการแก้ไข การดึงข้อมูลและการทำซ้ำ

ภาพประกอบ Hierarchy of Information Requirements จาก ISO 19650-1 : 2018

Asset Information Model

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองข้อมูลสินทรัพย์ Asset Information Model (AIM) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดการสินทรัพย์กล่าวคือให้ Data และ Information ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการดำเนินการของสินทรัพย์
Asset Information Model (AIM) ประกอบขึ้นด้วยข้อมูล Graphical และ non-Graphical รวมถึง Information Document และ Metadata มันสามารถเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อย่างเดียวหรือ Portfolio ของสินทรัพย์นั้น
AIM สามารถสร้างขึ้นจากระบบข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่จากข้อมูลใหม่ หรือจากข้อมูลที่สร้างขึ้นสำหรับการสร้างสินทรัพย์ใหม่ใน Project Information Model (PIM)

Asset Information Model มีองค์ประกอบของ

  • Information ที่เจาะจงถึง Original design intent
  • 3D models
  • Information หรือ links ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสิทธิ์ ข้อจำกัดและสิทธิ การสำรวจ งานที่ดำเนินไป operational performance information, condition information และอื่นๆ

Asset Information Model ถูกบริหารจัดการภายใน Common Data Environment (CDE) ที่เป็น Single Source of Information ของทรัพย์สินนั้น ข้อมูลภายใน CDE มีสถานะได้หลากหลายระดับโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ข้อมูลหลักมี 4 ประการดังนี้

  • Work in progress (WIP)
  • Shared
  • Published
  • Archive

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของ AIM จึงควรกำหนดกระบวนการจัดการข้อมูล Information Management Process (IMP) โดยผู้จัดการข้อมูล “Data Manager” บางครั้งเรียกว่า Data Administrator และ Data Technician มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลใน Share Area ที่ใช้ร่วมกันภายใน CDE และมีสิทธิ์ทำงานใน Publish Area

การเปลี่ยนแปลง AIM อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น งานบำรุงรักษาซ่อมแซมตกแต่งใหม่หรืออัพเกรดเปลี่ยนรื้อถอน, การประเมินความเสี่ยง, การประเมินประสิทธิภาพ, การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ, การเปลี่ยนแปลงในฝ่ายที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาหรือดำเนินการสินทรัพย์, การเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่เป็นเจ้าของและอื่นๆ

Asset Information Model (AIM) ที่มีข้อมูลสำหรับการส่งมอบทรัพย์สินมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกิดขึ้นขณะทำงาน ตั้งแต่ ข้อมูล Graphical และข้อมูล non-Graphical รวมถึง Information Document และ Metadata และยังต้องการจัดการข้อมูลภายใน Common Data Environment (CDE) โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลที่เรียกว่า Data Administrator และ Data Technician ซึ่งมีความสำคัญนอกเหนือจากการสร้าง Model จากงานออกแบบหรืองานก่อสร้าง

การบริหารจัดการข้อมูลตามจุดประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดเป็นประโยชน์หลักของเจ้าของโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: