AIR | ความต้องการข้อมูลทรัพย์สิน

การจัดการทรัพย์สินมีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการและเป็นความต้องการหลังจากได้รับการส่งมอบงาน ความพยายามนำส่งข้อมูลตามความประสงค์ขององค์กรในวงจรชีวิตของทรัพย์สินต้องการระเบียบวิธีและขั้นตอนให้ผู้ร่วมงานนำส่งผลิตผลของข้อมูลนั้น

Asset Information Requirements (AIR) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของ BIM ซึ่งกำหนดขึ้นจากข้อมูลของรูปทรงเลขาคณิตและข้อมูลที่ไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิต รวมถึงข้อมูลและเอกสารตามความต้องการสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งานและการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นในแนวทางแห่งกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินขององค์กร

แนวคิดจากมาตรฐานที่ระบุถึงการจัดการข้อมูลทรัพย์สินอาคารคือ PAS 1192 และ ISO 19650 ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องกันนำมาแสดง ดังนี้

  • PAS 1192 กำหนดให้ AIR เสมือน ข้อมูลและ Information Requirement สำหรับองค์กรผู้รับผิดชอบที่มีความสัมพันธ์กับทรัพย์สินตาม PAS 1192-3
  • ISO 19650 กำหนดให้ AIR เสมือน Information Requirement ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินในองค์กร และ Information Requirement โดยกำหนดว่าเป็นอะไร? จะนำไปใช้เมื่อไร? และนำไปใช้อย่างไร? สำหรับผู้ที่ผลิตข้อมูลนั้น

ความเกี่ยวข้อง

ในกระบวนการของ BIM นั้นเรียกความต้องการข้อมูลทรัพย์สินว่า Asset Information Requirements ที่มีความหมายถึงข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารและบำรุงรักษาทรัพย์สินอาคารตลอดอายุการใช้งาน ข้อมูลนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินจริงที่ถูกสร้างขึ้นในโลกไม่ใช้ข้อมูลที่อยู่ในระยะการวางแผน ทั้งหมดนี้จะเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Asset Information Requirements (AIR) ซึ่งกำหนดความต้องการในการจัดหาและจัดการของข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอาคารตรงต่อแผนการบริหารทรัพย์สินขององค์กรดังที่กำหนดไว้ใน Organisational Information Requirements (OIR) ซึ่งครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของทรัพย์สินทั้งหมดดังเช่นพัฒนาการของ Exchange Information Requirements (EIR) ของ ISO 19650 หรือ Employer’s Information Requirements (EIR) ของ BS/PAS 1192 สำหรับโครงการทั้งหมด

อีกด้านหนึ่งของ Asset Information Requirements จะช่วยในการนำไปสร้างเป็น Asset Information Model (AIM) ที่มี Data และ Information ที่ตอบสนองการทำงาน ซึ่งบรรจุข้อมูลไว้สำหรับการวางแผนการบริหารทรัพย์สินตามรูปแบบการบริหารและซ่อมแซมตลอดอายุของทรัพย์สิน

การนำไปใช้

ผู้พัฒนาต้องมีความรับผิดชอบในการจัดเตรียม Data และ Information ที่ตอบรับกับ AIR นั้นส่งต่อไปยังเจ้าของทรัพย์สินและหรือผู้บริหารทรัพย์สินและทุกห่วงโซ่อุปทานในขั้นตอนของโครงการ (Trigger) ตามที่ระบุใน PAS 1192-3: 2014 ซึ่งแนะนำว่า “AIR จะถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือเป็น Instruction สำหรับทีมงานภายใน และอาจใช้ Data และ Information จาก AIM ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการสินทรัพย์ที่กำลังดำเนินการ AIR จะต้องระบุ Data และ Information ที่จะถูกจัดและป้อนเข้าสู่ AIM ในกรณีที่กิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานหลักที่ครอบคลุมโดย PAS 1192-2 ดังนั้น AIR จึงถูกนำไประบุใน EIR” และยังแนะนำอีกว่า

  • ควรเฉพาะเจาะจงที่ทรัพย์สิน
  • ควรรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หรือนำส่งเป็นคำแนะนำสำหรับทีมงานภายใน
  • จะต้องระบุ Information Requirements ไว้ใน EIR ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดของทรัพย์สินสัมพันธ์กับงานหลักที่ครอบคลุมโดย PAS 1192-2
  • จะต้องระบุ Data และ Information ซึ่งถูกบันทึกและเพิ่มเติมลงใน AIM และอาจรวมถึง Information ที่เกี่ยวถึงกิจกรรมการบริหารทรัพย์สินและกลยุทธ์ที่ดำเนินการโดยการใช้ AIM

การพัฒนา

ความกว้างและการกำหนดให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง Information Requirements ในการบริหารและซ่อมแซมตลอดวงจรชีวิตของทรัพย์สินมีความเกี่ยวพันกับเอกสารของ AIM และ EIR คำแนะนำจาก PAS 1192-3 ระบุว่า “เริ่มด้วยการทำเป็นคำอธิบาย” โดยมีขอบเขตหรือข้อกำหนดที่จำเป็นของ Asset Information Requirements ที่มีความชัดเจนและแม่นยำและควรพัฒนาเข้าไปอยู่ใน Digital Plan ของการส่งมอบ” หมายความว่า ไม่เพียงกำหนดว่า Information ที่จำเป็นคืออะไรแต่ยังต้องบอกว่าควรนำส่งอย่างไรเพื่อใช้ในการบริหารและซ่อมแซมทรัพย์สิน การสร้าง AIR ต้องคำนึงถึงขนาดสัดส่วนของโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จ

ISO 19650 กำหนดหัวข้อที่พิจารณาเกี่ยวกับ Asset Information ไว้ 3 ด้านคือ

  1. ด้านการบริหารจัดการ กำหนด Information Standards และวิธีการผลิตและขั้นตอนการนำมาใช้งานโดยทีมงานที่มีหน้าที่นำส่ง
  2. ด้านเชิงพานิชย์ กำหนด Information Standards และวิธีการผลิตและขั้นตอนการนำมาใช้งานโดยทีมงานที่มีหน้าที่นำส่ง
  3. ด้านเทคนิค รายละเอียดของข้อมูล Information Specifications ที่ตอบสนองต่อ Organizational Information Requirements ที่มีผลเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

ในการกำหนด AIR เจ้าของทรัพย์สินและหรือผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องระบุระเบียบวิธีการแบ่งปันข้อมูล และข้อมูลและระบบที่จะนำไปใช้งาน ในโครงการหลักระเบียบวิธีเหล่านี้กำหนดไว้ใน EIR ระหว่างการดำเนินการและบำรุงรักษาสินทรัพย์ ควรจัดทำเป็นเอกสารที่ระบุอยู่ในแผนการจัดการสินทรัพย์

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

รูปประกอบ:
https://bimsense.co.uk/asset-information-requirements-air/?cli_action=1627476842.881
https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/level2/stage/2/task/7/create-the-client-information-model

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: