BIM Protocol

มาตรฐานของ BIM มีการขยายความและคำอธิบายเพื่อสนับสนุนและเกี่ยวพันกับมาตรฐานหลัก เนื่องจากการทำงานร่วมกันบนภาพจำลองทรัพย์สินเสมือนจริง ได้พัฒนาข้อมูลทรัพย์สินตามระยะการทำงานจนถึงการส่งมอบเพื่อบริหาร ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนกระบวนการทำงาน, วิธีการทำงาน, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน บนพื้นฐานของการบริหารจัดการข้อมูล

BIM Protocol คืออะไร?

เอกสารที่ระบุวิธีการอย่างเป็นทางการของ BIM ในการใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การบำรุงรักษาหรือการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น BIM Management Plan หรือ CIC BIM Protocol ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนการประสานงาน, ความรับผิดชอบในขั้นต่างของกระบวนการทำงานทั้งโครงการให้ผู้ร่วมงานนำไปเป็นแนวทางการทำงานตาม BIM Standard ที่อ้างอิงถึง

ทำไม?

BIM Protocol เสมือนคำอธิบายวิธีการทำงานที่เชื่อมโยงกับ BIM Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานหลัก ทั้งหมดมีความผูกพันเป็นข้อตกลงในความรับผิดชอบและภาระผูกพัน การจัดเตรียมตามขั้นตอนการทำงานของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายซึ่งขยายความเพื่อใช้งานจากมาตรฐานหลัก

เกี่ยวกับอะไร?

เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานที่มีความรับผิดชอบในโครงการ ตามคำอธิบายด้านต่างๆ ซึ่งใช้ข้อมูลร่วมกัน การจัดเตรียม, การแลกเปลี่ยน, การส่งถ่าย, การประสานงาน ซึ่งอ้างถึงมาตรฐานหลัก เช่น Construction Industry Council (CIC) Building Information Modelling Protocol: Standard protocol for use in projects using Building Information Models หรือเรียกว่า CIC BIM Protocol ซึ่งสหราชอาณาจักรใช้เพื่อยกระดับไปสู่ BIM Level 2 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ PAS-1192-2 ปัจจุบันปรับเป็น BS NE ISO 19650, PAS-1192-3, Unicalss 2015, IFC, COBie, BIM Toolkit

นอกจากนี้ยังมีเอกสาร Information Protocol to support BS EN ISO 19650-2 the delivery phase of assets ที่พัฒนาโดย BIM UK Framework ร่วมด้วย bsi., cdbb, UKBIM ALLIANCE และ CIC

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: