สั่งซื้อได้แล้ว “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ”

หลังจากสรุปและออกเป็นมาตรฐานแล้ว ทางวสท.จึงได้จัดทำ หนังสือ “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ” สามารถสั่งซื้อได้แล้วบนเวปของวสท.ครับ

ราคาปกติ 500 บาท
ใครเป็นสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคา 375 บาท ครับ

สามารถสั่งซื้อได้ตามลิ้งค์นี้ครับ

https://eit.or.th/product/มาตรฐานการใช้แบบจำลองส/


บทนำ

มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ ฉบับนี้ เป็นมาตรฐานที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญการทำงานระบบ BIM และรหัสต้นทุนก่อสร้าง ได้ร่วมจัดทำมาตรฐานขึ้นอันมีจุดประสงค์เพื่อ ให้วงการออกแบบ และก่อสร้างสามารถนำมาตรฐานฉบับนี้ไปทำงานร่วมกันครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การออกแบบ การคำนวนราคาค่าก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง จนสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ แม้จะใช้เครื่องมือในการทำงานต่างกัน มาตรฐานฉบับนี้ยังคงยึดตามแนวทาง BIM GUIDE ฉบับที่ 1, 2 ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมจัดทำขึ้นกับสภาสถาปนิกและองค์กรวิชาชีพ ภายในเล่มเนื้อหาของมาตรฐาน BIM ฉบับนี้ กำหนดมาตรฐานทำงานร่วมกันผ่านระบบของข้อมูลเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยเนื้อหามาตรฐานจะอ้างอิงกับมาตรฐานไทยฉบับที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว หากเรื่องที่เกี่ยวข้องในการทำงานระบบ BIM ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลาย ก็จะอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศที่ใช้กันมากในประเทศไทย คณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยเสมอ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้นำไปใช้งาน รวมทั้ง จะเพิ่มรายละเอียด และตัวอย่างที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในฉบับต่อไป

ขอขอบคุณ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ประธานยกร่างมาตรฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน คณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ วสท. ทุกท่านที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถจัดทำมาตรฐานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ ในนามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่ผู้นำไปใช้จักแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม
ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING/BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ
ประจำปี 2563 – 2565

2 ตอบกลับไปที่ “สั่งซื้อได้แล้ว “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ””

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: