จาก LOD สู่ LOIN ในมาตรฐาน ISO 19650

LOIN | ระดับข้อมูลตามความต้องการ

หลังจากที่มาตรฐาน ISO 19650 ได้ประกาศใช้ในปี 2019 ซึ่งมีแนวคิดการใช้ข้อมูลสำหรับการทำงานด้วย BIM ที่แตกต่างออกไปจากมาตรฐานอื่นๆ ที่ผ่านมา ทั้งหมดมีผลจากประสบการณ์ที่เกิดจากหลายโครงการที่ใช้ BIM แสวงหาความต้องการข้อมูลที่แท้จริงสำหรับโครงการ

เราเคยเห็นความต้องการใช้ BIM ที่เขียนใน TOR เพียงไม่กี่บรรทัดระบุถึงการส่งงานให้มี LOD ในระดับต่างๆ เราต้องการข้อสรุปว่าในระยะใดของการทำงานแต่ละหน้าที่จะนำส่ง Model ที่บรรจุข้อมูลอะไรบ้าง ทุกคนทำเท่ากันหรือต่างกันไหมในเมื่อมีการระบุว่าขั้นตอนนั้นใช้ LOD xxx

ความยากลำบากกับการระบุ LOD xxx ในระดับสูงสุดสำหรับการส่งมอบงานขั้นสุดท้ายของงานก่อสร้างบนข้อมูลที่ฟุ้งเฟ้อและไม่ได้นำไปใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานทราบดีในความจริงที่เกิดขึ้นและไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ปล่อยให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ การแสวงหาแนวทางการทำงานกับข้อมูลจึงมีมุมมองที่พัฒนาจากความคุ้นเคยเดิมที่ทำอยู่มาสู่ความต้องการข้อมูลที่แท้จริง

LOIN ทัศนะของการใช้ข้อมูล

คำอธิบายของ ISO 19650 ในหัวข้อ Level Of Information Need ระบุไว้ว่า

“ระดับของข้อมูล ความต้องการของแต่ละข้อมูลที่สามารถส่งมอบควรกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรจะรวมถึงการกำหนดตามความเหมาะสมของคุณภาพ ปริมาณ และรายละเอียดของข้อมูลอย่างเหมาะสม สิ่งนี้อ้างอิงจากระดับความต้องการข้อมูลตามความต้องการซึ่งอาจผันแปรจากการส่งมอบหนึ่งไปถึงการส่งมอบอีกส่วนหนึ่ง”

ตัวอย่างของพิสัยในการนับต่างๆ เพื่อกำหนดระดับความต้องการข้อมูล เช่น การนับองค์ประกอบของสองส่วนที่เป็นอิสระต่อกันสามารถกำหนดเนื้อหาทางเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข (Alphanumerical) ในแง่ของคุณภาพ ปริมาณและข้อมูลรายละเอียด เมื่อกำหนดพิสัยในการนับเหล่านี้แล้วควรใช้เพื่อกำหนดระดับของข้อมูลที่ต้องการในโครงการหรือสินทรัพย์ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ควรอธิบายไว้อย่างชัดเจนภายใน OIR, PIR, AIR หรือ EIR

ระดับของความต้องการข้อมูลควรถูกกำหนดโดยจำนวนข้อมูลที่ต้องการขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อตอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อ รวมถึงข้อมูลที่กำหนดโดยฝ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointed Parties) สิ่งใดที่เกินจากขั้นต่ำที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์

หัวหน้าของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (Lead Appointed Parties) ควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเข้าข้อมูลของวัตถุ (Importing Object Information )โดยอัตโนมัติไปยัง Information Models สามารถแนะนำระดับความต้องการข้อมูลทีสูงกว่าตามที่ต้องการ

ความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ส่งมอบ ไม่ได้สัมพันธ์กับความละเอียดของข้อมูลเสมอไป

อย่างไรก็ตามระดับความต้องการข้อมูลมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ Federation strategy รายละเอียดของข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข (Alphanumerical Information) ควรพิจารณาว่าอย่างน้อยก็มีความสำคัญเท่ากับข้อมูลทางเรขาคณิต (Geometrical Information)

องค์ประกอบของ LOIN

คำอธิบายได้กล่าวถึง Federation Strategy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลใน Information Container Breakdown Structure เพื่อนำผลิตผลของข้อมูล จำแนกให้ส่วนต่างๆ ไปทำงานในขั้นตอนการทำงานตามความต้องการข้อมูลนั้น ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาจากแผนการใช้ข้อมูล

ในมาตรฐาน BS EN 17412-1:2020 Building Information Modelling. Level of Information Need. Concepts and principles กล่าวถึงระดับข้อมูลด้านต่างๆ มีองค์ประกอบด้วย Level of Geometry, Level of Information, Documentation และได้ระบุหน้าที่การตรวจสอบและความถูกต้อง ทั้งนี้มีการวางขั้นตอนการนำไปสู่การใช้งานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การระบุจุดประสงค์ การระบุสาระสำคัญในการนำส่งข้อมูล การระบุผู้รับบทบาท การระบุ objects ตาม breakdown structure การระบุ level of information need และการแบ่งหน่วยย่อยเป็น Subdivision
ความต้องการข้อมูล

จากคำอธิบายที่ยกมา มีความแตกต่างจากการใช้ LOD xxx โดยสิ้นเชิงถึงแม้มีความเชื่อมโยงกับ Stage ของการทำงานที่เป็นอยู่ องค์ประกอบของระดับของข้อมูลทั้ง 3 ด้าน Level of Geometry, Level of Information, Documentation ที่ประกอบกับขั้นตอนการทำงานจะถูกจัดวางด้วยการวางแผนให้ความละเอียด เป็นไปตามความต้องการในระดับนั้นอย่างเหมาะสมที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป พัฒนาการของการทำงานด้วย BIM มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดสำหรับการทำงานร่วมกันบนข้อมูลเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น คำถามที่ยังไม่มีคำตอบถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่มุมมองใหม่ของการจัดการข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: