BIM | การจัดการก่อนเริ่มโครงการ

เมื่อผู้เสนอการทำงานได้แสดงเอกสารวิธีการทำงานให้ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแล้วจนได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการปรับความเข้าใจในกรอบการทำงานให้ตรงกันและมาตรฐานการทำงานจำเป็นต้องสื่อให้ทีมทำงานรับรู้และเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงานรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการทำงาน

หลังจากให้ผู้เสนอการทำงานนำเสนอกรอบการทำงานตาม Exchange information requirements (EIR) แล้วผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและทำการปรับข้อเสนอต่างๆให้ใช้ทำงานได้ สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมและทบทวนให้เป็นที่เข้าใจทุกฝ่ายเพื่อการดำเนินงานต่อไปมีหัวข้อดังต่อไปนี้

การยืนยันแผนปฏิบัติงาน BIM Execution Plan

ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาจะต้องทำการยืนยัน BIM execution plan (BEP) ตามที่ผู้เสนอการทำงานได้นำเสนอไว้และให้ทีมงานทั้งหมดรับทราบและต้องมีการยืนยันตามหัวข้อดังนี้

 • ชื่อและตำแหน่งงานของผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารข้อมูลให้กับทีมงาน
 • ปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการนำส่งข้อมูลโดยทีมงานทั้งหมด
 • ปรับปรุงยุทธศาสตร์ในแผนความรับผิดชอบของทีมงานทั้งหมด
 • ยืนยันเอกสาร Information production methods and procedures ของทีมผู้เสนอการทำงาน
 • ตกลงส่วนเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสาร Project’s information standard กับทีมผู้เสนอการทำงาน
 • ยืนยันตารางการใช้ IT Infrastructure, Hardware, Software สำหรับใช้งานของทีมผู้เสนอการทำงาน

จัดทำรายละเอียด Responsibility matrix ของผู้ร่วมงาน

หัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานต้องจำแนกว่าข้อมูลอะไรที่จะต้องใช้เมื่อไรและใครเป็นผู้ใช้ให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบโดยคำนึงถึงแผนการนำส่งข้อมูล ความรับผิดชอบ กระบวนการบริหารข้อมูล องค์ประกอบต่างๆของไฟล์ที่จัดโครงสร้างสำหรับทีมงาน และความเกี่ยวพันในกระบวนการใช้ข้อมูล

จัดทำ Exchange information requirements (EIR) ให้กับหัวหน้าทีมผู้เสนอการทำงาน
หัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานต้องสร้างความผูกพันกับทีมงานทั้งหมดให้เข้าใจใน (EIR) โดยมีลำดับขั้นดังนี้

 • จำแนก Information requirements ให้กับทีมว่าทำอย่างไรและต้องการอะไร?
 • จัดทำความต้องการของ Level of information need ในแต่ละขั้นตอนของข้อมูลโดยมีระดับของความละเอียดของข้อมูลตามความต้องการใช้งาน
 • จัดทำเงื่อนไขในการยอมรับความต้องการข้อมูลโดยคำนึงถึง Project information standard, Project Information production methods and procedures และการใช้ข้อมูลอ้างอิงหรือ Share resources
 • จัดทำการนัดหมายในการประชุมที่เกี่ยวพันกับแผนการนำส่งข้อมูลของโครงการโดนคำนึงถึงการเวลาในการนำส่งข้อมูลระหว่างทีมงานและการประชุมของโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนหรือตัวอย่างการทำงานโดยคำนึงถึง ข้อมูลทรัพย์สินปัจจุบัน ทรัพยากร เอกสารหรือแนวทางการทำงาน ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานต่างๆ

จัดทำ Task information delivery plan (TIDP)

ในแต่ละทีมต้องจัดทำสาระงานเป็นแผนย่อยของแต่ละทีมในการนำส่งข้อมูลโดนคำนึงถึง ขั้นตอนตามแผนที่กำหนดที่ระบุความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ในความต้องการข้อมูลหัวหน้าทีมที่กำหนดไว้เพื่อแบ่งปันทรัพยากรระหว่ากันตามระยะเวลาที่กำหนด

จัดทำ Master information delivery plan (MIDP)

หัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานจัดทำแผนหลักที่บรรจุแผนย่อยของผู้ร่วมงานโดยคำนึงถึง การกำหนดหน้าที่และรายละเอียดของแต่ละทีม กระบวนการของข้อมูลที่เชื่อกันระหว่าทีม กำหนดเวลาที่จะนำเสนอและการรับรอง Information model ของผู้ที่รับผิดชอบ เมื่อ MIDP ได้ถูกจัดทำแล้วหัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานจึงกำหนดระยะเวลาลงในแผนการนำส่งที่ปรับปรุงจากข้อมูลของทีมทำงานรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องที่มีผลกับ Project’s information delivery milestones

สรุปรายละเอียดเอกสารการทำงานของหัวหน้าทีมของผู้เสนอการทำงาน

ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาจะรวบรวมเอกสารที่ถูกปรับปรุงในการจัดทำแผนการทำงานทั้งหมดจากหัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานทั้งหมดเช่น Exchange information requirements (EIR), Project information standard, Project Information protocol, BIM execution plan (BEP), Master information delivery plan (MIDP)

เอกสารการนำเสนอการทำงานของทีมผู้เสนอการทำงานที่สมบูรณ์

หัวหน้าทีมของผู้ร่วมงานและทีมงานต้องปฏิบัติตามเอกสารที่ได้สรุปไว้ในขั้นตอนการทำงานของโครงการที่ได้ตกลงกันไว้ตาม Exchange information requirements (EIR), Project information standard, Project Information protocol, BIM execution plan (BEP), Master information delivery plan (MIDP) เมื่อแผนการทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จการเริ่มโครงการจึงเริ่มต้นด้วยข้อกำหนดที่เห็นชอบร่วมกันทุกฝ่ายบนการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการซึ่งบริหารจัดการโดยผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษา

ข้อสรุป

การจัดเตรียมเพื่อเริ่มโครงการเมื่อได้ทีมงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องมีการปรับปรุงแผนต่างๆ ตั้งแต่ BIM Execution Plan ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานที่ระบุความรับผิดชอบ Responsibility Matrix ตามความต้องการของ Exchange Information Requirements (EIR) แล้วจึงกำหนด Task information delivery plan (TIDP) ซึ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละสาระงานจนรวบรวมเป็นแผนหลัก Master information delivery plan (MIDP) ทั้งหมดนี้จึงเป็นเอกสารประกอบการทำงานที่สามารถอธิบายเส้นทางของข้อมูลผ่านการดำเนินโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: