ทิศทางของ BIM กับความพร้อมในไทย

BIM เรื่องของปัจจุบัน

การปฏิบัติงานปรกติ BIM เริ่มมีส่วนประกอบมากขึ้น ในโครงการขนาดใหญ่และงานภาครัฐมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งงานด้วย BIM ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำผลิตผลนำส่งประกอบเนื้องานนั้น จากความต้องการของผู้ว่าจ้างที่มีความคาดหวังการนำ BIM Model ไปใช้งานเพื่อบริหารอาคารต่อไป

ภาพจาก : MH Williams Construction Group

ถึงแม้ว่าความพร้อมด้านต่างๆ ยังไม่มีความสมบูรณ์ การขับเคลื่อนยังคงดำเนินต่อเนื่องจนทำให้เสมือนการทำงานปรกติ คำถามเรื่อง BIM คืออะไร? เปลี่ยนไปเป็น BIM ใช้อย่างไร? การแสวงหาความชัดเจนมีมากขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าภาวะเศรฐกิจและโรคระบาดยังไม่อำนวยให้การขับเคลื่อนนี้เป็นไปได้อย่างราบลื่นแต่ความต้องการใช้ BIM เป็นสิ่งควบคู่กับการทำงานปัจจุบัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

ที่ผ่านมาหลายสิ่งที่ช่วยผลักดันให้โลกมีความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีหรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ผลที่เกิดขึ้นนำไปสู่ภาพของอนาคตการทำงานซึ่งหลายแหล่งข้อมูลมีการคาดการณ์ไว้ เช่น

 • การปฏิบัติวิชาชีพยังเป็นสาระสำคัญในการทำงาน
 • อนาคตในการทำงานคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
 • รูปแบบการทำงานใช้วิธีการบริหารจัดการประกอบกับเทคโนโลยีมากขึ้น
 • การศึกษาและการวิจัยนำไปสู่ศักยภาพด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า
 • จินตนาและการสร้างสรรค์ต้องการนวัตกรรมใหม่จากเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน
 • BIM เป็นเรื่องปรกติสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพและไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป
 • การออกแบบก่อสร้างของโลกก้าวไปสู่ Product Base, New Material, Design for Manufacture
 • กระบวนการทำงานที่ใช้ BIM จะเปลี่ยนแปลงไปโดยถูกพัฒนาจากมาตรฐานใหม่ เทคโนโลยีใหม่ การจัดการข้อมูลที่เชื่อมต่อกันได้ การวิเคราะห์มากขึ้น
 • ขอบเขตการใช้ข้อมูลกว้างขวางกว่าการใช้ BIM เฉพาะภายในอาคาร จะขยายไปถึง กลุ่มอาคาร ชุมชน เมือง ภูมิประเทศ หรือทั้งโลก นำมาสู่สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และการเข้าถึง ระดับของข้อมูล
 • อำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมข้อมูลคือประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ

BIM มาถึงจุดเปลี่ยน

ในรายงานเรื่อง “2020 Construction Technology Report” โดย JBKnowledge มีการสำรวจเกี่ยวกับการใช้ BIM ในวงการก่อสร้างทำให้เห็นภาพใหญ่บางอย่างถึงแนวโน้มและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างที่ยกมาแสดงดังนี้

 • 28% ของอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้ Mobile apps ดู BIM File
 • 61% ใช้ BIM ทำ Coordination / Clash detection
 • 46% ผู้รับเหมาเป็นผู้ Lead ในการใช้ BIM สำหรับการทำงานในโครงการ
 • การใช้ Model ที่มีข้อมูลจากแหล่งเดียวกันเกิดประโยชน์ในการ ประมาณการ คิดราคา รายการวัสดุ และประสานงาน
 • 29% ไม่ประมูลงานที่เกี่ยวกับ BIM
 • ยังไม่เห็นประโยชน์เมื่อเทียบผลกำไรในการทำงานกับมูลค่าของ BIM
 • การแสดงภาพใน Model ไม่สอดคล้องกับสภาพงานก่อสร้างที่เป็นจริง
ภาพจาก : Trimble

เทคโนโลยีประกอบการทำงานมีมากขึ้นถึงแม้ยังมีความไม่ชัดเจนบางเรื่องในความพร้อมใช้งาน ผู้รับเหมาจะเป็นผู้ใช้ BIM มากกว่าผู้ร่วมงานอื่นๆ ด้วยการรับประโยชน์ชัดเจนกว่าบนการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น นอกจากแรงผลักดันจากผู้ใช้งานแล้วเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานผลักดันให้การทำงานมีมาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลมากขึ้น ระเบียบวิธีการทำงานด้วย BIM แบบเดิมมีแนวโน้มเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่ยุคของการบูรณาการข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในโลกในเวลาอีกไม่นาน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: